Patrycja Balicka

doradca podatkowy

Zajmuję się podatkami od ponad 19 lat. Moja bieżąca praktyka zawodowa obejmuje doradztwo podatkowe w szczególności w zakresie cen transferowych, a także rozliczeń podatkowych, analizy podatkowej umów, obsługi kontroli i postępowań podatkowych, obsługi programów finansowo-księgowych. Doradzam klientom m.in. z branży reklamowej, nieruchomościowej, informatycznej, finansowej, instytucjom kultury.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Ministerstwo Finansów zawiadomiło o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”.

 

Dokument opublikowany przez Ministerstwo Finansów zawiera 88 odpowiedzi na pytania. Uwagi można przesyłać do do 22 maja br. Tak jak informowałam w poprzednim wpisie interaktywny formularz jest już dostępny. Niewątpliwie odpowiedzi na pytania zawarte w tym dokumencie dają wskazówki, do interpretowania przepisów.

Przykładowe pytania i odpowiedzi

 

 • Czy jeśli podmiot realizował w 2019 r. transakcje kontrolowane, których wartość nie przekroczyła progów dokumentacyjnych i podmiot ten nie miał obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jest on zobowiązany do złożenia informacji TPR za 2019 r.?
  – Nie, podmiot ten nie ma takiego obowiązku.
 • Czy w informacji TPR należy wykazać transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych?
  – 
  Nie, transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 2-9 ustawy nie podlegają raportowaniu w ramach informacji TPR. Wyjątkiem są transakcje zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy (zwolnienie tzw. „transakcji krajowych”), transakcje te podlegają raportowaniu w ramach informacji TPR, jednakże zakres wymaganych do przekazania danych jest w tym przypadku ograniczony.
 • Czy w informacji TPR należy wykazywać również transakcje, które zostały zawarte w latach wcześniejszych, a w roku 2019 są jedynie kontynuowane, np. (np. pożyczkę zaciągniętą w roku 2018 r. a spłacaną w 2019 r.)?
  – W informacji TPR należy wykazać wszystkie transakcje kontrolowane (w tym kontynuowane) objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (jeśli nie są one zwolnione z tego obowiązku na podstawie art. 11n pkt 2-9 ustawy) oraz tzw. transakcje krajowe”, tj. transakcje (także kontynuowane) zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy.
 • Czy korekta cen transferowych dokonana po upływie terminu złożenia informacji TPR, oznacza konieczność korygowania złożonej już informacji?
  – 
  Tak, w takim wypadku należy złożyć korektę informacji TPR.
 • Czy wskazanie w informacji TPR, że cena transferowa w danej transakcji kontrolowanej nie mieści się w przedziale wynikającym z analizy porównawczej oznacza automatycznie, że jej warunki nie są rynkowe, co należy wykazać w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych?
  – Ustalenie ceny transferowej na poziomie wykraczającym poza przedział wynikający z przeprowadzonej analizy porównawczej nie musi oznaczać, że warunki transakcji ustalone zostały niezgodnie z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Informacja TPR zawiera Sekcję F Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza. W opisanym przypadku, w sekcji tej można zawrzeć stosowne wyjaśnienia.
 • Czy informacja o cenach transferowych może zostać podpisana przez pełnomocnika?
  – Tak. Podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika jest dopuszczalne na zasadach analogicznych do podpisania innych informacji czy deklaracji podatkowych.
 • Czy wskaźniki w sekcji D należy obliczyć wg stanu na koniec roku obrotowego w oparciu o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego?
  – Tak. Dane użyte do kalkulacji wskaźników powinny pochodzić z zatwierdzonego sprawozdania finansowego podmiotu, dla którego składana jest informacja TPR, sporządzanego na ostatni dzień roku obrotowego.
 • Jak należy kwalifikować i raportować pożyczki długoterminowe, gdzie nominalna wartość zadłużenia z umowy przekracza próg wartościowy, ale wartość zadłużenia w raportowanym okresie jest poniżej aktualnych progów?
  – W informacji TPR podmiot wykazuje transakcje, dla których zobowiązany był sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych. W przypadku pożyczki wartość transakcji określa się w oparciu o wartość kapitału (art. 11l ust. 1 pkt 1 ustawy), ustaloną na podstawie umów lub innych dokumentów (art. 11l ust. 2 pkt 2 ustawy), a nie w oparciu o wartość zadłużenia.
 • Czy jeśli transakcja zarządzania płynnością (cash pooling) jest przeprowadzana za pośrednictwem banku, także należy ją wykazać w informacji TPR?
  – Nie ulega przy tym wątpliwości, że także w przypadku, jeśli transakcja taka realizowana jest za pośrednictwem banku, jej warunki są ustalane lub narzucane w wyniku powiązań. Zatem transakcje te, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w art. 11t ust. 1 ustawy, podlegają ujęciu w informacji TPR.

Co zrobić?

 

Niewątpliwie wypełnienie formularza TPR za 2019 r. będzie wyzwaniem. Dlatego warto się dobrze przygotować i nie odkładać tego może niezbyt wdzięcznego zadania na ostatnią chwilę.

***

A to zdjęcie z Ustki, zrobione dokładnie rok temu. Google zdjęcia wyświetlił mi je dzisiaj jako wspomnienie. W tym momencie, kiedy nie można się ruszyć dosyć abstrakcyjne. I niezmiennie Myśliwski, dobry na wszystko. „Czas jakby stanął w miejscu. A taki stojący czas długo może czekać.Według mnie przez człowieka przepływa kilka czasów jednocześnie, a każdy płynie swoją prędkością. Jeden niczym, rwący, górski potok, że nie da nam się nawet za siebie obejrzeć, aż trudno uwierzyć, że tak szybko, inny jakby płynął i nie płynął, wije się niczym przez rozległą równinę, stoimy na jego brzegu i wydaje się nam się, że i on przystanął, ale niechby na jego powierzchni pojawił się listek. a widzimy że płynie. Jest i taki czas, który płynie, jakby się wspinał pod górę, niekiedy przystaje, cofa się i broni, żeby nie upłynąć”.

Wiesław Myśliwski – Ostatnie rozdanie

 

 

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 530 619 942e-mail: pbalicka@mvptax.pl

Interaktywny formularz TP-R

Patrycja Balicka29 kwietnia 2020Komentarze (0)

TP-R to nowa forma raportowania w zakresie cen transferowych. Większość podatników będzie mierzyć się z tym obowiązkiem w 2020 r.

***

Co to jest TP-R?

Ministerstwo Finansów udostępniło na portalu podatkowym nowy formularz TP-R. W skrócie TP-R to formularz do raportowania informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi. Raportowanie to zostało wprowadzone w miejsce formularza CIT-TP i PIT -TP. Chociaż właściwie trudno mówić, że to jest w miejsce starego raportowania, ponieważ nowe obowiązki mają znacznie szerszy zakres.

Za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r. podmiot zobowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (w zakresie transakcji kontrolowanych) lub realizujące transakcje kontrolowane (objęte zwolnieniem z obowiązku dokumentacyjnego) przekazują Szefowi KAS, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych TP-R. Podatnicy, którzy mają rok podatkowy równy kalendarzowemu muszą złożyć formularz TP-R za 2019 rok do końca września 2020 r. Dla większości podatników to nowy obowiązek.

Elementy TP-R

  1. Cel złożenia informacji o cenach transferowych oraz okres, za jaki jest składana informacja o cenach transferowych,
  2. Dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację o cenach transferowych oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych,
  3. Ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych,
  4. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych
  5. Informacje dotyczące metod i cen transferowych,
  6. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia,
  7. Korekty cen transferowych,
  8. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wybranych kategorii transakcji kontrolowanych.

Informacja o cenach transferowych, które podatnik jest zobowiązany podać w raportowaniu TP-R są szczegółowe i sięgają głęboko. W zakresie stosowanej metody weryfikacji ceny, musimy na przykład podać wskaźnik finansowy wybrany przy porównaniu, jego wartość oraz przedział międzykwartylowy wynikający z analizy porównawczej.

Co jeśli nie złożymy TP-R?

Brak wypełniania obowiązku złożenia informacji w formularzu TP-R  podlega karom wynikającym z kodeksu karno-skarbowego. Karze grzywny do 720 stawek dziennych podlega osoba fizyczna, która nie złożyła Szefowi KAS informacji o cenach transferowych, albo złożyła ją po terminie lub złożyła nieprawdziwą informację (za rok 2020 kara grzywny może sięgać do 25 mln zł).

Co warto zrobić?

Warto już teraz spróbować wypełnić ten formularz, aby przekonać się czy potrafimy to zrobić 🙂 A także, aby zastanowić się czy nasz raport może potencjalnie zainteresować organy.

Jeśli masz wątpliwości, pytania związane z raportowaniem TP-R, napisz do mnie.

 

***

Majówka nad morzem? Niestety nie w tym roku. Pozostają zdjęcia 🙂 I Myśliwski, dobry na wszystko.

Wiesław Myśliwski – Traktat o łuskaniu fasoli

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 530 619 942e-mail: pbalicka@mvptax.pl

Uzyskiwanie nieodpłatnego świadczenia od podmiotu powiązanego, powoduje, że podatnik nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o rynkowości cen transferowych.

 

*** 

Z czego to wynika?

Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w swojej interpretacji z 28 lutego 2020 r. Stwierdził, że  uzyskiwanie nieodpłatnego świadczenia od podmiotu powiązanego, powoduje, że podatnik nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o rynkowości cen transferowych, zgodnie z art. 11m ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT. Albowiem przychód z nieodpłatnych świadczeń nie jest ceną transferową ustaloną na warunkach, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

No i jest kłopot. I to spory. To nie jest interpretacja, którą można pominąć i uznać, że jest to jakiś jednorazowy wybryk organów i czekać na inne. Zważywszy na poważne konsekwencje związane z odpowiedzialnością karnoskarbową w zakresie oświadczenia o posiadaniu dokumentacji podatkowych i poświadczeniu o rynkowości cen z podmiotami powiązanymi, temat jest bardzo ważny.

Kwestia nieodpłatnych świadczeń w kontekście cen transferowych zawsze była kontrowersyjna. Poruszałam ten temat także we wpisie o grupowych poręczeniach i gwarancjach bez wynagrodzenia.

Obecnie zwiększony zakres składanego oświadczenia, które począwszy od 1 stycznia 2019 r. dotyczy nie tylko posiadania dokumentacji podatkowej, ale również poświadczenia, że warunki w transakcjach kontrolowanych są zgodne z zasadą ceny rynkowej, powoduje dodatkowe implikacje.

Oświadczenie TP a odpowiedzialność karnoskarbowa

Od 1 stycznia 2019 r. odpowiedzialność karnoskarbowa w zakresie cen transferowych odnosi się do odpowiedzialności za składanie oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych. W sytuacji nie złożenia oświadczenia lub informacji o cenach transferowych, złożenia ich po terminie lub poświadczenia informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, kara grzywny wynieść może do 720 stawek dziennych. Przedmiotowe ryzyko spoczywa na osobach odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki, a nie samej spółce. Zgodnie z wprowadzonym art. 11m Ustawy o CIT, oświadczenie składają i podpisują wszystkie osoby pełniące funkcję kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości tj. członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego, lub, gdy nie jest możliwe określenie kierownika jednostki, oświadczenie podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z wpisem KRS.

Ciężar i konsekwencje nie złożenia oświadczenia TP, albo zawarcia w nim nieprawidłowych danych są poważne. Dlatego też tak znacząca jest omawiana interpretacja i odpowiednie zapewniające bezpieczeństwo podejście w tej kwestii.

Interpretacja

Dyrektor w interpretacji (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.544.2019.1.BK) udzielił odpowiedzi na pytanie podatnika. Podatnik opisał, iż w ramach polityki grupowej dotyczącej poręczeń i gwarancji otrzymuje od akcjonariusza nieodpłatne poręczenie. Z tego tytułu rozpoznaje u siebie przychód podatkowy w wysokości wynagrodzenia za to poręczenie. Wynagrodzenie to jest  obliczone na zasadach rynkowych. Pytanie podatnika dotyczyło uprawnienia do złożenia oświadczenia w którym to potwierdzi, rynkowość cen z podmiotami powiązanymi, przy założeniu że:

 • jedna z transakcji obejmuje nieodpłatne poręczenie,
 • pozostałe ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalone na warunkach rynkowych.

Zdaniem podatnika, jest on uprawniony w opisanej sytuacji do złożenia oświadczenia o posiadaniu dokumentacji podatkowej i rynkowości cen z podmiotami powiązanymi.

Stanowisko organu

Organ nie podzielił zdania podatnika. I tak oto przedstawił swoje stanowisko:

(…) pomimo rozpoznania przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytułu otrzymania nieodpłatnego poręczenia, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 11m ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p., albowiem przychód z nieodpłatnych świadczeń nie jest ceną transferową ustaloną na warunkach jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Jaki wniosek?

Dla mnie niestety jednoznaczny. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nieodpłatnymi świadczeniami grupowymi, które ze względu na wartość kwalifikują się jako transakcja kontrolowana, nie jesteśmy uprawnieni do złożenia oświadczenia potwierdzającego rynkowość cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Jak widać po stanowisku organu w omawianej interpretacji, niezależnie od realizowanej strategii w Grupie i uzasadnieniu dla takiego podejścia, trudno będzie uzasadnić, że transakcja nieodpłatna z podmiotem powiązanym jest realizowana na warunkach rynkowych. A tego wymaga oświadczenie. No i jest kłopot.

Co robić?

Zweryfikuj czy realizujesz z podmiotami transakcje nieodpłatne. Sprawdź czy transakcje te spełniają kryteria transakcji kontrolowanych zgodnie z przepisami o cenach transferowych (o ustalaniu, które transakcje są transakcjami kontrolowanymi pisałam w tym wpisie).

Jeśli tak wyjście wydaje się tylko jedno.  Konieczna będzie weryfikacja warunków tych transakcji i ustalenie wynagrodzenia w nich na warunkach rynkowych, tak aby możliwe było złożenie oświadczenia potwierdzającego rynkowość cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Tak zdaję sobie sprawę z tego co mówię i jak trudne może to być w międzynarodowych grupach. Niemniej, nie widzę lepszego rozwiązania, które byłoby bezpieczne.

Warto śledzić także interpretacje w tym temacie. Chociaż ja osobiście nie spodziewałabym się innego stanowiska organów w tym temacie.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje transakcje nieodpłatne są transakcjami kontrolowanymi, czy jesteś uprawniony do złożenia oświadczenia o rynkowości cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi, po prostu napisz do mnie.

A poniżej zdjęcie Bałtyku i pytanie czy te kosze stoją w odpowiedniej odległości od siebie… 🙂

Dołączam także urywek z książki mojego ulubionego pisarza.

 

„(…) tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.”

Wiesław Myśliwski – Widnokrąg

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 530 619 942e-mail: pbalicka@mvptax.pl

Temat poręczeń, gwarancji bez wynagrodzenia pomiędzy podmiotami powiązanymi wciąż wzbudza duże zainteresowanie organów. Brak odpłatności w takich  transakcjach może stanowić podstawę do szacowania przez organy przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

***

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 stycznia 2020 roku (sygn. II FSK 373/18) orzekł, iż udzielanie poręczeń, czy też gwarancji bez wynagrodzenia przez podmiot powiązany spełnia wymogi opodatkowania świadczenia jako nieodpłatnego.  Także jeśli dopiero w przyszłości może wystąpić świadczenie zwrotne.

Stan faktyczny

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym podała że przystąpiła do wewnątrzgrupowej polityki zabezpieczania zobowiązań kredytowych. Polityka ta  sprawia, że każdy z podmiotów, w tym Spółka, występuje zarówno w charakterze udzielającego poręczenia (gwarancji), jak również w charakterze otrzymującego poręczenie. Zgodnie z polityką poręczeń, każdy z uczestników może żądać od spółek z grupy poręczenia, a jednocześnie ma zobowiązanie do udzielenia takiego poręczenia na żądanie innej spółki z grupy. Może jednocześnie występować w charakterze poręczyciela i/bądź poręczającego.

Spółka zadała pytanie, czy udzielanie wzajemnych poręczeń kreuje wartość nieodpłatnego świadczenia podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki, wzajemność poręczeń nie stanowi świadczenia nieodpłatnego, bez względu na moment wystąpienia świadczenia wzajemnego.

Stanowisko organów

Organ nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki. I stanął na stanowisku, iż brak wzajemności oraz ekwiwalentności poręczeń jest podstawą do rozpoznania przychodu z nieodpłatnego świadczenia.

Stanowisko WSA

Na tym etapie niespodzianka, WSA w Poznaniu podzielił stanowisko Spółki (wyrok tutaj). W uzasadnieniu wskazał, że przystąpienie do polityki poręczeń wiąże się z wystąpieniem zobowiązania do świadczenia wzajemnego wobec podmiotu, który wcześniej udzielił poręczenia. Ponadto WSA pokazał dwie istotne kwestie: umowa, do której przystąpiła spółka jest umową wielostronnego stosunku zobowiązaniowego i jako taka powinna być rozpatrywana; ekwiwalentność świadczeń w ramach tej umowy / polityki poręczeń powinna być oceniana na moment jej zawarcia, a ocena taka nie może zostać przeprowadzona w postępowaniu interpretacyjnym.

Stanowisko NSA

Na tym etapie, mamy znów zwrot. Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem WSA.  Sąd podsumował w uzasadnieniu, że udzielenie podatnikowi – bez wynagrodzenia – przez powiązaną z nim spółkę poręczenia (gwarancji) spełnia wymogi opodatkowania tego świadczenia jako nieodpłatnego w sytuacji, gdy w zamian za uzyskanie poręczenia podmiot uzyskujący je zobowiązuje się do udzielenia poręczenia na każde żądanie poręczającej spółki.

Jakie wnioski dla podatników?

Moim zdaniem warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, które dotyczą transakcji poręczeń grupowych, a wybrzmiały w cytowanych wyrokach:

 • Ekwiwalentność świadczeń wynikających z umowy poręczeń powinna być analizowana na moment zawarcia transakcji;
 • Organy przedstawiły dosłowne podejście przy szacowaniu wzajemności i ekwiwalentności poręczeń grupowych;
 • Wskazanie NSA, iż występuje jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych w zakresie rozumienia pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”.

Co warto zrobić?

Zanim określimy przychód z nieodpłatnego świadczenia z tytułu poręczeń grupowych warto  przede wszystkim przeanalizować  transakcje poręczeń grupowych, pod kątem:

 • weryfikacji czy istnieją wymierne korzyści dla otrzymującego podmiotu;
 • czy udzielane poręczenie jest faktycznie potrzebne, czy jest tylko martwym narzędziem, które przez część podmiotów z grupy nie jest wykorzystywane.

Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia moim zdaniem. Otóż transakcje poręczeń bez wynagrodzenia, a obowiązek złożenia oświadczenia o rynkowości cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Kiedy w grupie podmiotów powiązanych występują umowy o poręczeniach/gwarancjach bez wynagrodzenia, warto moim zdaniem przemyśleć pragmatyczne podejście do tych transakcji. Także właśnie ze względu na konieczność złożenia oświadczenia potwierdzającego rynkowość cen w tych transakcjach.

Jeśli masz wątpliwości, odnośnie grupowych umów poręczeń, po prostu napisz do mnie.

***

A teraz coś w innym klimacie, cytat z genialnego Myśliwskiego, no i Bałtyk latem – plaża w Słowińskim Parku Narodowym.

„Że szczęścia należy szukać w sobie a nie naokoło. Że nikt go człowiekowi nie da, jak sam sobie go nie da. Że szczęście jest nieraz bliziutko, może w tej ubogiej izbie, gdzie się całe życie żyje, a ludzie Bóg wie gdzie go szukają”.

Wiesław Myśliwski – Kamień na kamieniu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 530 619 942e-mail: pbalicka@mvptax.pl

Co to jest transakcja kontrolowana?

Patrycja Balicka14 lutego 2020Komentarze (0)

Transakcja kontrolowana to nowa definicja, którą mamy w przepisach o cenach transferowych od 2019 r.

***

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. obowiązkowi dokumentowania podlegają transakcje kontrolowane realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi mające jednorodny charakter, których wartość przekracza w roku obrotowym progi dokumentacyjne. Przez dwa lata do końca 2018 r. mieliśmy pojęcie transakcji oraz innych zdarzeń. I pytanie czy transakcje kontrolowane zastąpiły te pojęcia, czy też obejmują coś jeszcze? I jeśli tak, to co takiego.

Definicja 

Definicja transakcji kontrolowanej z ustawy CIT brzmi tak:

„(…) oznacza to identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań”.

W zrozumieniu tej definicji, na ratunek idzie nam uzasadnienie ustawodawcy do nowych przepisów CIT:

„Wprowadzona definicja transakcji kontrolowanej ma za zadanie zastąpić obecnie używane w regulacjach dotyczących cen transferowych pojęcia „transakcje oraz inne zdarzenia jednego rodzajuPojęcie transakcji kontrolowanej obejmuje wszelkie działania gospodarcze (w tym działania o charakterze handlowym, kapitałowym, finansowym i usługowym), których rzeczywista treść identyfikowana jest na podstawie faktycznych zachowań stron.”

Niewątpliwie było sporo wątpliwości dotyczących określenia „transakcje oraz inne zdarzenia”, na gruncie przepisów obowiązujących do końca 2018 r. Ustawodawca chciał ułatwić podatnikom życie i wprowadził nową szeroką definicję. Właściwie z samej definicji jasno to nie wynika, bardziej z uzasadnienia do nowych przepisów. Czytając je jasno widać, że musimy definicję transakcji kontrolowanej rozumieć możliwie szeroko. Dlatego, że zastępuje ona takie pojęcia jak transakcje i inne zdarzenia.

W uzasadnieniu do nowych przepisów odnajdujemy także takie wyjaśnienie w tej kwestii: „Wprowadzenie stosunkowo szerokiej definicji transakcji kontrolowanej ma na celu objęcie nią również zagadnień, które mogą nie być uznawane za transakcje w potocznym rozumieniu tego słowa, takich jak między innymi restrukturyzacje, umowy o podziale kosztów (CCA), umowy spółki osobowej, umowy o współpracy czy też umowy o zarządzanie płynnością.”

Co z tego wynika?

Analizując czy mamy do czynienia z transakcją kontrolowaną musimy zweryfikować właściwie każde działanie gospodarcze pomiędzy podmiotami powiązanymi, które wystąpiło w danym roku. Mogą pojawić się wątpliwości. Wtedy warto sprawdzić czy są już interpretacje w tym temacie lub zapytać doradcę 🙂

Życzę nam wszystkim powodzenia w prawidłowym określaniu co jest, a co nie jest transakcją kontrolowaną.

Więcej o obowiązkach dokumentacyjnych we wpisie o inwentaryzacji cen transferowych  znajdziesz tutaj. 

A poniżej letnie wspomnienie Bałtyku i cytat od Wiesława Myśliwskiego. Ten pisarz dla mnie ma w swojej literaturze odpowiedzi na wiele pytań. Dzisiaj w klimacie ważnych uczuć i relacji, takie święto 🙂

 

„Czy zresztą miłość potrzebuje współcierpienia? Chodzi mi o to, że odczuwałem jej istnienie jako moje istnienie. Pyta pan, co to znaczy? To, że jakby pan całe brzemię czyjegoś istnienia pragnął wziąć na siebie. Jakby pan pragnął tego kogoś zwolnić z konieczności istnienia. Jakby pan pragnął za tego kogoś także umrzeć, żeby on nie musiał doświadczać swojego umierania. A to coś innego niż współcierpienie, jak się je na ogół rozumie. Na samą taką, choćby wyobrażoną, możliwość czułem, że chce mi się znowu żyć. Mówi pan, że to niemożliwe. Możliwe, że niemożliwe. Tylko wobec tego co powinno być miarą miłości? Jeśli pod tym nic nie znaczącym słowem pan i ja to samo byśmy rozumieli? Według czego mielibyśmy ją odczuwać? Według pożądania ciała? Ciało ma swój kres i dużo, dużo wcześniej, nim śmierć przyjdzie”.

Wiesław Myśliwski – Traktat o łuskaniu fasoli

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 530 619 942e-mail: pbalicka@mvptax.pl